Søk barnehageplass

Ønsker dere å søke barnehageplass hos oss? Her kan dere lese om opptak og søknadskriterier.

Alle søknader går via kommunen. Benytt denne linken: Søke barnehageplass

Vi følger Fredrikstad kommune sine betalingssatser - maksprisen er kr. 3000,-. Matpenger på kr 500 pr. måned kommer i tillegg (det dekker alle måltider i barnehagen).

Husk at dere trenger personnummeret (11 siffer) til både barn og foreldre for å kunne søke. Det er mulig å søke på 5 forskjellige barnehager. Disse settes opp i prioritert rekkefølge.

Opptakskriterier:

Opptaket foretas av eierstyret, etter innstilling fra barnehagens styrer etter følgende kriterier: 

1. Barn med prioritet etter §13 i barnehageloven.

2. Barn som bor i familier med store belastninger:
Store belastninger kan være sykdom i hjemmet, søsken eller foreldre med nedsatt funksjonsevne. Dokumentasjon:Anbefaling fra helsesøster, lege, barnevern eller lignende.


3. Andre kriterier i prioritert rekkefølge:

1A- 5-åringer
2B- Minoritetsspråklige barn over 3 år
3C- Søsken til barn som går i barnehagen
4D- Barn av spesielt unge foreldre(16-20 år)
5E- Barn med familier hvor begge/enslige forsørgere er i arbeid eller under utdanning.
6F- Loddtrekning


Søknadsfrist for det ordinære opptak er 1. mars

Det er 3 måneder gjensidig oppsigelse regnet fra 1. eller 15. i måneden etter mottatt oppsigelse. 

Ved oppsigelse av plass i perioden 01.05 til 31.07 må oppholdsavgiften betales fullt ut til og med 31.07.